×

ભરૂચ વિષે

ભરૂચ એ પશ્ચિમ ભારતનુ સૌથી જૂનુ શહેર છે જે 8000 વર્ષથી જૂનો ઇતિહાસ ધરાવે છે. ફકત કાશી(વારાણસી) એવુ શહેર છે કે જે ભારતભરમા ભરૂચ કરતા જૂનો ઇતિહાસ ધરાવતુ હોય.

Read More
શ્રી યોગેશ ચૌધરી (I.A.S)

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

  • Calender 18-Aug-2021
    સ્વચ્છ ભારત મિશન (ગ્રામિણ) 11 માસ કરાર આધારિત ભરતી ભરૂચ
    Read More
  • Calender 24-Sep-2021
    સને ૨૦૧૮-૧૯માં પ્રસિદ્ધ કરેલ તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્ક(વહીવટી/હિસાબ) સંવર્ગની જાહેરાત રદ થતા ઉમેદવારોને ફી પરત કરવા બાબત.
    Read More

જીલ્લો ભરૂચ

૫૨૪૬ચો.કિ.મી.
૧૩,૭૦,૧૦૪
૭૪.૪૧%
૫૪૭
૧૦,૧૭,૩૮૫

Locate on Map

Jambusar Aamod Vagra Bharuch Jagdeeya Hansot Ankleshver Valiya

Hide Text